KONSULTTJÄNSTER

Vår kunskap och samlade erfarenhet, tillsammans med vår nyfikenhet och lösningsorienterade inställning, finns till ert förfogande.

En säker förstärkning till er organisation.

Vi på Fiberdata har säkerhet och effektivisering som ledord i vårt dagliga arbete. Våra konsulter förvaltar vår samlade kompetens och erfarenhet av olika nätverkslösningar och sätter samman den på det sätt som passar den individuella kunden och dess behov. Oavsett om det gäller nybyggnation av nätverk, ombyggnation eller säkerhetsanalyser, dokumentation eller supportbehov. Vi kan tillmötesgå de flesta behov som finns för ett effektivt kommunikationsnät.

Våra konsulter och tekniker genomgår kontinuerligt teknik- och kunskapsuppdateringar även utanför de certifieringar som krävs. Det ger oss än större möjlighet att erbjuda våra kunder kostnadseffektiva och säkra nätverkslösningar på både befintliga och nya byggnationer.

Ett konsultuppdrag startar nästan alltid med en förstudie och analys där vi tillsammans med kunden går igenom krav, önskemål, behov och möjligheter. Innan genomförande görs en projektplanering som stäms av och godkänns av samtliga inblandade parter. Vid behov kan Fiberdata även utbilda i de produkter eller system som implementeras enligt projektbeskrivningen.

installation och driftsättning

En driftsäker installation med minsta möjliga påverkan.

Om- och utbyggnader eller migreringsarbete genomförs oftast under pågående drift. Då gäller det att säkerställa minimal driftstörning. Fiberdata detaljplanerar och arbetar preventivt för att berörda kunder ska få minsta möjliga påverkan. Våra konsulter och projektledare arbetar i nära dialog med vår uppdragsgivare i samtliga delar. Från planering till konfiguration, installation och driftsättning.  Vi utför helt enkelt det som behövs för en driftsäker installation och kan också ha vår support redo att fånga upp de slutkunder som eventuellt berörs.

Nätdokumentation

Ett väldokumenterat nät är enklare att hantera.

En väl fungerande systemdokumentation fungerar som en ritning över nätverket. Den bör innehålla systemskisser, detaljerad beskrivning av hårdvara, IP-adresser, licensöversikter, nyckelhantering, kontaktpersoner mm. Dokumentationen är en grundsten för att snabbt och effektivt kunna lösa både dagliga incidenter och större driftproblem. På så sätt sparas både tid och pengar. Utöver att Fiberdata dokumenterar sina insatser kan vi också erbjuda genomgång och komplettering av befintlig dokumentation. Något som bidrar till ett långsiktigt effektivt nät.

nätdesign och arkitektur

Hållbar design på ert nuvarande och framtida nät?

För nätägare är det viktigt att säkerställa driftsäkerhet och leveransnivå. Oavsett om det är ett befintligt nät som kan behöva omstruktureras eller ett nytt nät som ska byggas kan våra konsulter och tekniker hjälpa till att designa och bygga nödvändig struktur, som på ett kostnadseffektivt sätt kan möta framtida behov. Tillsammans tar vi fram en definition baserad på behovsanalys och kravspecifikation och som ger utrymme för förväntad tillväxt och teknisk utveckling. I vår förprojektering tar vi hänsyn till helheten inklusive stödsystem för effektiv hantering. Vi kan också komplettera eller upprätta nödvändig nätdokumentation för att effektivisera framtida hantering.

säkerhet och effektivisering

Fiberdata kan säkerhet, nätstandard och framtida krav.

Säkerhet är flera olika saker inom vår bransch, och just här fokuserar vi på nätsäkerhet. De flesta nät har byggts ut och byggts om vid olika tidpunkter för att möta ett växande eller skiftande behov. Då är det viktigt att säkerställa att det inte uppstår några osäkerhetsfaktorer och att nätet lever upp till lagen för elektronisk kommunikation. Genom enhetlig standardisering av nätet kan felkällor minimeras samtidigt som hantering och funktionalitet kan anpassas till både befintliga och framtida behov. Fiberdata kan hjälpa till att utvärdera befintlig standard (Teknisk Audit), ta fram säkerhetsrekommendationer med en standardiserad design och struktur och hjälpa till att genomföra säkerhetsförbättringar med rutiner och policys.

risk och konsekvensanalys

Lever ditt nät upp till alla krav?

Kundanslutningar är villkorade enligt en mängd lagar, krav och bestämmelser. Något som ställer höga krav på nätägare och operatörer och kontinuerligt ökar behovet av säkerhetsanalyser och åtgärdsplaner. Fiberdata är väl uppdaterade på marknadens olika krav och använder dessa som minimikrav i allt analysarbete vi gör. Fiberdata bedömer förutsättningslöst risker, hot, sårbarhet och säkerhet och lämnar åtgärdsförslag och handlingsplaner utifrån gängse lagar och bestämmelser, kundens kravlista och med hänsyn tagen till funktionalitet i alla led.

migreringar

Dags att migrera?

Det finns olika orsaker till att ett nät behöver migreras. Byte av kommunikationsoperatör eller driftpartner, byte av utrustning eller system, etc. Oavsett orsak för migrering har Fiberdata erfarenhet av att både identifiera och specificera behovet. Fiberdata har planerat och genomfört en mängd migreringar med hänsyn till både kundkrav, behov och driftsäkerhet. Vid de tillfällen slutkund berörs har vi även kundsupport i form av Migreringsservice som kan hjälpa till och som också vidtar åtgärder i de fall det behövs.